Stacks Image 1578
 • Stacks Image 161755
4 จังหวะ ระบบหัวฉีด

 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 97 มิล
  C = 30 มิล
  D = 14 มิล
  E = 25 มิล
  F = 39 มิล
  Stacks Image 161859
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 92.5 มิล
  C = 32 มิล
  D = 14 มิล
  E = 26 มิล
  F = 39 มิล
  Stacks Image 161861
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 92.5 มิล
  C = 32 มิล
  D = 14 มิล
  E = 26 มิล
  F = 39 มิล
  Stacks Image 161863
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 95 มิล
  C = 36 มิล
  D = 14 มิล
  E = 28 มิล
  F = 42.5 มิล
  Stacks Image 161865
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 92.5 มิล
  C = 30 มิล
  D = 14 มิล
  E = 25 มิล
  F = 39 มิล
  Stacks Image 161867
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 15 มิล
  B = 86.5 มิล
  C = 38 มิล
  D = 16 มิล
  E = 30 มิล
  F = 46 มิล
  Stacks Image 161869
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = xx มิล
  B = xx มิล
  C = xx มิล
  D = xx มิล
  E = xx มิล
  F = xx มิล
  Stacks Image 161871
4 จังหวะ ระบบคาร์บูเรเตอร์

 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 97 มิล
  C = 30 มิล
  D = 14 มิล
  E = 25 มิล
  F = 39 มิล
  Stacks Image 161873
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 100 มิล
  C = 30 มิล
  D = 14 มิล
  E = 25 มิล
  F = 39 มิล
  Stacks Image 161875
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 100 มิล
  C = 30 มิล
  D = 14 มิล
  E = 25 มิล
  F = 39 มิล
  Stacks Image 161877
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 86.5 มิล
  C = 36 มิล
  D = 16 มิล
  E = 28 มิล
  F = 46 มิล
  Stacks Image 161879
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 15 มิล
  B = 86.5 มิล
  C = 38 มิล
  D = 16 มิล
  E = 30 มิล
  F = 46 มิล
  Stacks Image 161881
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 94 มิล
  C = 30 มิล
  D = 14 มิล
  E = 25 มิล
  F = 39 มิล
  Stacks Image 161883
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 92.5 มิล
  C = 32 มิล
  D = 14 มิล
  E = 26 มิล
  F = 39 มิล
  Stacks Image 161885
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 92.5 มิล
  C = 30 มิล
  D = 14 มิล
  E = 25 มิล
  F = 39 มิล
  Stacks Image 161887
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 90.5 มิล
  C = 28 มิล
  D = 14 มิล
  E = 23 มิล
  F = 39 มิล
  Stacks Image 161889
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 15 มิล
  B = 90.5 มิล
  C = 28 มิล
  D = 14 มิล
  E = 23 มิล
  F = 39 มิล
  Stacks Image 161891
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 13 มิล
  B = 93.5 มิล
  C = 28 มิล
  D = 14 มิล
  E = 23 มิล
  F = 39 มิล
  Stacks Image 161893
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 14 มิล
  B = 86.5 มิล
  C = 36 มิล
  D = 16 มิล
  E = 28 มิล
  F = 46 มิล
  Stacks Image 161895
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 15 มิล
  B = 103.5 มิล
  C = 37 มิล
  D = 16 มิล
  E = 30 มิล
  F = 53 มิล
  Stacks Image 161897
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 15 มิล
  B = 103.5 มิล
  C = 37 มิล
  D = 16 มิล
  E = 30 มิล
  F = 53 มิล
  Stacks Image 161899
 • ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 15 มิล
  B = 103.5 มิล
  C = 37 มิล
  D = 16 มิล
  E = 30 มิล
  F = 53 มิล
  Stacks Image 161901
 • Stacks Image 161758
2 จังหวะ ระบบคาร์บูเรเตอร์

 • Stacks Image 2417
  ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 20 มิล
  B = 100 มิล
  C = 28 มิล
  D = 14 มิล
  E = 20 มิล
  F = 47 มิล
  G = 14 มิล
  H = 14 มิล
  Stacks Image 161903
 • Stacks Image 2423
  ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 20 มิล
  B = 100 มิล
  C = 28 มิล
  D = 14 มิล
  E = 22 มิล
  F = 47 มิล
  G = 16 มิล
  H = 14 มิล
  Stacks Image 161905
 • Stacks Image 2427
  ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 20 มิล
  B = 100 มิล
  C = 28 มิล
  D = 16 มิล
  E = 22 มิล
  F = 54 มิล
  G = 16 มิล
  H = 16 มิล
  Stacks Image 161907
 • Stacks Image 2429
  ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 20 มิล
  B = 109.5 มิล
  C = 31 มิล
  D = 16.5 มิล
  E = 24 มิล
  F = 50 มิล
  G = 16 มิล
  H = 16.5 มิล
  Stacks Image 161909
 • Stacks Image 2419
  DIO
  ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 17 มิล
  B = 80 มิล
  C = 24 มิล
  D = 13.5 มิล
  E = 18 มิล
  F = 32 มิล
  G = 12 มิล
  H = 13.5 มิล
  Stacks Image 161911
 • Stacks Image 2421
  DJ1
  ระยะต่างๆของก้านสูบ
  A = 17 มิล
  B = 79 มิล
  C = 28 มิล
  D = 12 มิล
  E = 17 มิล
  F = 33 มิล
  G = 12 มิล
  H = 12 มิล
  Stacks Image 161913
17/1/2561 BE
© 2560 copyright by hispeedpiston engine Contact Us